pic2803590001สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนสุขภาพสัตว์
ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น” เมื่อวันที่ 22–23 มีนาคม 2559
ณ  โรงแรมร้อยเกาะ  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)
เอกสารประกอบโครงการ (1.โรคที่สำคัญสัตว์เศรษฐกิจ ,2.การผ่าซากฯ)