ประชาสัมพันธ์สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ขอความร่วมมือประชาชนผู้มาติดต่องานในสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2567 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้สแกนผ่านคิวอาโค้ด

newClean140325670001