ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร อาสาปศุสัตว์ เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรรายย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะ โดยอาสาปศุสัตว์ผสมเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)