ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)