-ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ)

-รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

-การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง