ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ)
ประกาศ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ)