1. เอกสารขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. เอกสารประกาศ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขื่อโครงการ เต้นท์ปฏิบัติงานทางสัตว์แพทย์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด