การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำมนดิบในฟาร์มโคนมจังหวัดพัทลุงระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) กำชัย กิจศิลป / อิสมาแอล ยุมาดีน