เรื่องที่ 2 สภาพการเลี้ยงและความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี โดย วิภาวี  ศรีเจริญ, ณัฐชัย จุติอมรเลิศ,  ณัฐพร จุ้ยจุลเจิม , ทวีศิลป์ จีนด้วง เลขทะเบียนวิชาการ 63(2)-0516(8)-119