เรื่อง มาตรการใน การป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน

1. เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรม ปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 โดย วิภาวี ศรีเจริญ และ วรรณา ไทยทอง 

2. เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนท่ีปศุสัตว์เขต 8 ที่มีต่อการ บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ โดย วิภาวี ศรีเจริญ และ ฉัตรฐาพงค์ คงทุง

3. เรื่อง สภาพการเล้ียงและความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือข่าย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฏร์ธานี โดย วิภาวี ศรีเจริญ ณัฐชัย จุติอมรเลิศ ณัฐพร จุ้ยจุลเจิม และ ทวีศิลป์ จีนด้วง