ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2565 การซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน 8 รายการ

ราคากลางวัสดุเวชภัณฑ์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์