รู้เท่าทัน ASF ๑๙๐๙๒๖ 0003

24 กันยายน 2562
ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 หลักสูตร รู้ทันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยมีนายสัตวแพทย์สุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในการฝึกอบรม ณ ห้องเทพธานี โรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 130 ราย