S 33800201
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับ คณะผู้ตรวจฯ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และ ผู้ตรวจฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมตรวจรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมไข่ ฟาร์มสุเทพ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี. 
จำนวนไก่ไข่ 180,000 ตัว ผลิตไข่ วันละ 150,000 ฟอง/วัน

919185
นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุม ณ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อเตรียมการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี2562 และงานไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช วันที่1-9 กพ.2562

ภาคบ่าย ประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธาน มีอธิการบดีมทร.ศรีวิชัย และนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วยประมาณ100คน

S 32473106
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดย ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ”
มีผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ เข้าร่วมอบรม จำนวน 29 ราย จำนวนไก่เนื้อ 624,050 ตัว. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ในพื้นที่ จ.สุราษฏร์ธานี จำนวน 25 ราย ระนอง 2 ราย และ นครศรีฯ 2 ราย

S 32653329
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดย ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร
“การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร” มีผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร เข้าร่วมอบรม จำนวน 44 ราย มีจำนวนสุกรที่เลี้ยง 37,070 ตัว.
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ในพื้นที่ จ.สุราษฏร์ธานี จำนวน 40 ราย ระนอง 2 ราย และ กระบี่ 2 ราย ทั่งนี้ได้รับเกรียติจาก นสพ.สุรวัฒน์ คูหพันธุ์ ส่วนสุขภาพสัตว์ ให้ความรู้เรื่อง ASF โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรด้วย. 

203498
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายพิชัย วัฒนาวานิชกูล เป็นประธานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงาน"
พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยมีวิทยากรมาจากมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งให้ความรู้ด้านการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสำนักงาน และวิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งวิธีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ในการช่วยดับไฟ
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน.