S 40337449
วันที่ 20 กันยายน ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต8 ร่วมปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนับและแมว
ในโครงการการขับเคลื่อนสุขภาพหนึ่งเดียว (ทุ่งสงโรคพิษสุนัขบ้าโมเดล) ในพี้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

S 40337449

S 40271947
วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จัดพิธีเปิดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies day 2018
ณ สำนักงานปศุสัตวมเขต 8 มีปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน
และร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมผ่าตัด ทำหมัน
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนังบ้า จัดนิทรรศการให้ความรู้ และตอบคำถามชิงรางวัล
จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการทำหมัน60 และฉีดวีคซีน จำนวน 60 ตัว
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมาร่วมปฏิบัติงาน

picv290861001
มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน ของนายฉัตรฐาพงค์ คงทุง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ ตำแหน่ง 2166
ได้ส่งผลงานวิชาการขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง "การศึกษาสถานการณ์จำนวนปศุสัตว์และการตลาดในเขตปศุสัตว์ที่ 8"

เนื้อหาอื่นๆ...