pic190561
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 2/2561 วันที่ 15-18 พ.ค.61

pic190561

pic170561
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 2/2561 วันที่ 7-11 พ.ค.61

pic170561

S 81346570
วันที่ 10 พค 61 ส่วนส่งเสริมฯ ตรวจติดตามแม่โคและลูกเกิด ตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ (ภายใต้ ธคก.) และโครงการฟาร์มต้นแบบ ในพื้นที่
ต.คลองฉนวนและ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี เกษตรกร รวม 12 ราย

S 5971982
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช. ร่วมตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์.
อ .ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช สรุปผลการตรวจ. คงไว้ซึ่งการรับรอง

107493

9 พค 61 ส่วนส่งเสริมฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ในพื้นที่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง มีเกษตรกรเข้าร่วม 1 กลุ่ม 9 ราย

เนื้อหาอื่นๆ...