25788

มวลชนสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรค ASF

วันที่​ 19​ กันยายน​ 2562 ​สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วย HHU สนง.ปศข.8 กรมปศุสัตว์ ปฏิบัติตามภาระกิจเฝ้าระวังและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้กับชาวเขาที่เลี้ยงสุกรพื้นเมือง ม.6 ต.บ้านโป่ง และ ม.13 ต.บ้านโป่งนกเหนือ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 ราย
2. เยี่ยมจุดรวมสุกรริมดอยหมอก 1 แห่ง ที่รับสุกรขุนจาก บ.เชียงรายชัยพัฒนามาพักเพื่อส่งโรงฆ่าพื้นที่ อ.พาน และ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในระบบ epicollect5
3. เยี่ยมผู้บริการผสมสุกร 2 ราย ที่รับผสมสุกรทั่วไปในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในระบบ epicollect5
4. เยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ของวิสาหกิจชุมชนเศรษกิจพอเพียงเวียงป่าเป้า โดยส่วนใหญ่จะรับสุกรขุนจาก บ.ซีพี ในตัวจังหวัดเชียงราย และชำแหละส่งเขียงในพื้นที่อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในระบบ epicollect5
5. ขึ้นทะเบียนฟาร์มเลี้ยงสุกรรายใหม่ใน ม.6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า 1 ราย ในระบบ e-smartplus

รายงานโดย: หน่วย HHU สนง.ปศข.8 สุราษฎร์ธานี