52520

นายสุเมษ  เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 ได้เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมแผนการควบคุมโรคและประเมินพื้นที่โรคปากและเท้าเปื่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนายสัตวแพทย์ และสัตวแพทย์ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8  ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ขนอม คาบานา บีช รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

S 11304992

วันที่ 31 มกราคม 2563  ผอ.ส่วนส่วเสริมฯ นำ คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ลงฟื้นที่เชิงประจักษ์
เพื่อดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ณ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคบ้านห้วยหลุง ณ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง

S 31703164วันที่ 27 ม.ค. 2563
ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต8 ร่วมกับกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ นำโดย นายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต8 และนายสิทธิพร อนันต์จินดา ผอ. กลุ่มสถานพยาบาลสัตว์ กสบ. และนายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ ผอ. ส่วนสุขภาพสัตว์ ได้มีการประชุมติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ ปี 2563 ว่าด้วยเรื่อง
- การขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
- การออกใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
- การต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
- การจัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ
- ผลงานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ ของสนง. ปศข8
และแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

S 11304984

วันที่ 30 มกราคม 2563 ผอ.ส่วนส่งเสริมฯและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 นำคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น(สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์)
ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ ณ พรประคองฟาร์ม เพื่อคัดเลือกเกษตรกรเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2563

01
คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้ดำเนินการตรวจคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดชุมพร จำนวน 3 โรง เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม 2563 และพิจารณาคัดเลือกผลงานนักเรียน 2 ประเภท ได้แก่ ผลงานประเภทเรียงความหัวข้อ “ความรู้ในการทำปศุสัตว์ของหนู ” จำนวน 13 ผลงาน และประเภทภาพวาดหัวข้อ “ ปศุสัตว์ในฝันของหนู ” จำนวน 16 ผลงาน (รายละเอียด)