S 131031080วันที่ 3 ก.ค.62 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ออกดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่นระดับเขต 8 พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านนาเดิมก้าวหน้า

S 5021726วันที่ 2กรกฎาคม 2562 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ออกดำเนินการคัดเลือกองค์กรเกษตรกร ผู้เลี้ยงแพะดีเด่นระดับเขต 8ใน
พื้นที่จ.กระบี่ คัดเลือก สหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่

S 96215090

 

31 พฤษภาคม  2562
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต  8 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหลังสวนและ สำนักเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมติดตามรับทราบปัญหาอุปสรรค ในเกษตรกรที่รับสัตว์ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ( ธคก.) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่ทำสัญญาในระหว่างปี 2560-2561

 

S 127164455

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ให้เกีรยติเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยมีนายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  นายประยูร ครองยุติ  และนางสาวกัลยา ฤาชา ผู้แทนจากกองแผนงาน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภายใต้กรมปศุสัตว์ และเกษตรกรเลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในเบื้องต้น ที่ประชุมได้มีมติให้วันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 เป็นช่วงเวลาในการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 และกำหนดให้พื้นที่บริเวณลานประตูเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงานฯ พร้อมทั้งได้ร่วมกันพิจารณายกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานฯ โดยให้มีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขต 8 รวม 17 คณะ เพื่อเสนอกรมปศุสัตว์ลงนามแต่งตั้ง และให้สำนักงานปศุสัตว์เร่งประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง เป็นเบื้องต้นต่อไป

 

S 96149508

30 พฤษภาคม 2562
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนสัก และ สำนักเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมติดตามรับทราบปัญหาอุปสรรค ในเกษตรกรที่รับสัตว์ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ( ธคก.) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่ทำสัญญาในระหว่างปี 2560-2561

 

เนื้อหาอื่นๆ...