384376

สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดย หน่วย HHU ชุมพร และพัทลุง ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบให้แก่เกษตรกร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนาสุขภาพ ผลผลิตและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ปี 2563" ของหน่วย HHU ทั่วประเทศ กรมปศุสัตว์ ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 นี้

รายงานโดย: หน่วย HHU สำนักงานปศุสัตว์เขต 8

รู้เท่าทัน ASF ๑๙๐๙๒๖ 0003

24 กันยายน 2562
ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 หลักสูตร รู้ทันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยมีนายสัตวแพทย์สุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในการฝึกอบรม ณ ห้องเทพธานี โรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 130 ราย

25788

มวลชนสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรค ASF

วันที่​ 19​ กันยายน​ 2562 ​สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วย HHU สนง.ปศข.8 กรมปศุสัตว์ ปฏิบัติตามภาระกิจเฝ้าระวังและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้กับชาวเขาที่เลี้ยงสุกรพื้นเมือง ม.6 ต.บ้านโป่ง และ ม.13 ต.บ้านโป่งนกเหนือ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 ราย
2. เยี่ยมจุดรวมสุกรริมดอยหมอก 1 แห่ง ที่รับสุกรขุนจาก บ.เชียงรายชัยพัฒนามาพักเพื่อส่งโรงฆ่าพื้นที่ อ.พาน และ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในระบบ epicollect5
3. เยี่ยมผู้บริการผสมสุกร 2 ราย ที่รับผสมสุกรทั่วไปในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในระบบ epicollect5
4. เยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ของวิสาหกิจชุมชนเศรษกิจพอเพียงเวียงป่าเป้า โดยส่วนใหญ่จะรับสุกรขุนจาก บ.ซีพี ในตัวจังหวัดเชียงราย และชำแหละส่งเขียงในพื้นที่อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในระบบ epicollect5
5. ขึ้นทะเบียนฟาร์มเลี้ยงสุกรรายใหม่ใน ม.6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า 1 ราย ในระบบ e-smartplus

รายงานโดย: หน่วย HHU สนง.ปศข.8 สุราษฎร์ธานี

 

33223

เฝ้าระวัง ป้องกัน ให้ความรู้ สู้ ASF

วันที่​ 23 กันยายน​ 2562 ​สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วย HHU กรมปศุสัตว์ ปฏิบัติตามภาระกิจเฝ้าระวังและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สัมมนากลุ่มย่อยให้ความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้กับชาวเขาที่เลี้ยงสุกรพื้นเมือง บ้านปูนล่าง ม.9 ต.เวียง มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 ราย

2. เยี่ยมโบรกเกอร์ ร้านหมูทองฟาร์ม ต.ป่างิ้ว ที่จำหน่ายสุกรขุนและพื้นเมืองตัวเป็นและเนื้อชำแหละในพิธีต่างๆ โดยกำลังดำเนินการเพื่อขอทำโรงฆ่ามาตรฐานเพิ่มอีก 1 รายใน อ.เวียงป่าเป้า และบันทึกข้อมูลพื้นฐาน

3. เยี่ยมผู้บริการผสมสุกร 1ราย ในเขต ต.ป่างิ้ว ที่รับผสมสุกรทั่วไปพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพื้นฐาน

4. เยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรและโบรกเกอร์สุกรพื้นเมือง หมู่บ้านเผ่าอาข่า ม.4 ต.สันสลี โดยได้แนะนำให้ชาวบ้านตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นและนัดหมายเพื่อให้ความรู้และขึ้นทะเบียนฟาร์มในระบบ e-smartplus

รายงานโดย: หน่วย HHU สนง.ปศข.8 สุราษฎร์ธานี