4388130

วันที่ 13 ก.ย 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรได้เข้าตรวจต่ออายุ GMP กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค  จังหวัดชุมพร  ตรวจพบว่ายังมีข้อบกพร่องบางส่วน 
ได้แจ้งกับกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโคให้ดำเนินการแก้ไขตามที่ได้แจ้ง  และจะตรวจต่ออายุแก้ไขข้อบกพร่องรอบต่อไป  ภายในเดือนตุลาคม  2564

294445

วันที่ 10 กันยายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ดำเนินการตรวจติดตามคณะผู้ตรวจรับรองฯ มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
โดยดำเนินการ ตรวจติดตาม จำนวน 1 ฟาร์มอำพล ฟักภาวดีฟาร์มสุกรฟาร์มสุกร จำนวน 1,200 ตัว พบข้อบกพร่องเจอสัตว์พาหะอยู่ในฟาร์ม

1040426

วันที่ 9 กันยายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดำเนินการตรวจติดตามคณะผู้ตรวจรับรองฯ มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินการ ตรวจติดตาม จำนวน 1 ฟาร์ม คือ ภัทรฟาร์ม เป็นฟาร์มสุกรจำนวน 800 ตัว ไม่พบข้อบกพร่อง

1041570

วันที่ 10 กันยายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงได้เข้าตรวจต่ออายุ GMP สหกรณ์โคนม  จังหวัดพัทลุง ตรวจพบว่ายังมีข้อบกพร่องบางส่วนได้แจ้งกับสหกรณ์โคนม จังหวัดพัทลุงให้ดำเนินการแก้ไขตามที่ได้แจ้ง และจะตรวจต่ออายุแก้ไขข้อบกพร่องรอบต่อไป ภายในเดือนตุลาคม  2564

1197148

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 3/2564 และสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม จังหวัดพัทลุง
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่ ศูนย์สาธิตการเลี้ยงโคนมฯ สหกรณ์โคนมพัทลุงจำกัด ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 3/2564
และ เจาะเลือดเก็บตัวอย่างซีรั่มส่งทดสอบโรคตามกิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุง โดยมีจำนวนสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
และได้รับการเก็บตัวอย่างเซรั่ม 165 ตัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรคและตรวจสุขภาพโคนมประจำปีตามโปรแกรม และเป็นการเฝ้าระวังโรคสัตว์สู่คนที่สำคัญในฟาร์ม พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกษตรกร
ในการเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญในขณะนี้
รายงานโดย :หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 กรมปศุสัตว์