102

ส่วนยุทธศาสตร์และสานสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการทบทวนผลการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)”
ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2563 ณ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นบุคลากรจากส่วนฯ/ฝ่ายฯ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างเหมา จำนวน 42 คน และ ผู้สังเกตการณ์ 2 คน รวม 44 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการถอดบทเรียน หรือองค์ความรู้ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์หลังปฏิบัติงาน หรือการทบทวนหลังปฏิบัติงาน หรือการ ทบทวนหลังทำกิจกรรม และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวน 
ได้แบ่งปันการเรียนรู้ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมี น.สพ.สุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษในหัวข้อเทคนิคการใช้เรื่องเล่า 
(STORYTELLING) เล่าเรื่องจากประสบการณ์การปฏิบัติงานแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

187615

ระหว่างวันที่ 13 -14 กันยายน 2563 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ได้จัดสัมมนา”การติดตามผลสำเร็จการดำเนินงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 และมอบนโยบายดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564”ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 และ 9 ณ ห้องประชุมทะเลใน โรงแรมร้อยเกาะ อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

S 28983327

วันที่ 26-27 ส.ค. 2563 ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ,
ติดตามลูกเกิดตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคกะเปอร์ อ.กะเปอร์และ
ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ smart farmer ณ อ.กระบุรี จ.ระนอง

DSC01601

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ร่วมกับ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การติดตามและขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิงบูรณาการ ในระดับพื้นที่และระดับภาคกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเรืองราษฎร์รังสรรค์ ทินิดี โฮเต็ล แอท ระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้อำนวยการกองแผนงาน หัวหน้ากลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่ของกองแผนงาน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ – ๙ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมปศุสัตว์ รวม ๑๓๗ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
/กรมปศุสัตว์ รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และมอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กล่าวรายงานการจัดประชุมสัมมนา มี นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นายสุชาติ มูลสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และ นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต ๘
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา และ นายณธกร ทองจีน ปศุสัตว์จังหวัดระนอง กล่าวต้อนรับในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้

 

569003

วันที่ 28สิงหาคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ได้ตรวจติดตาม GMP
ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่สหกรณ์โคนมพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง ผลการตรวจพบว่าเจอข้อบกพร่อง 1ข้อ ให้ทางสหกรณ์โคนมแก้ไขแล้วรวบรวมส่งเอกสารให้เขตภายในวันที่ 15 กันยายน 256

เนื้อหาอื่นๆ...