767080

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในการประชุมแนวทางและมาตรการควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกรเพื่อให้การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการประชุมเพื่อทบทวน ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกรและการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก การเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ (Active/Laboratory Surveillance)รวมทั้งความพร้อมและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ในการควบคุมป้องกันโรคระบาดที่สำคัญในสุกร จาก อ.น.สพ.ดร.พรชลิต อัศวชีพ คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคใต้ตอนบน ,ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ,กลุ่มด่านกักกันสัตว์ 8 - 9 และผู้แทนสมาคมการค้า ผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ได้มีอภิปราย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป.

409761
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์สมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
ร่วมกับสำนักปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เเละด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช ตรวจรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์เเบบพิเศษ (e - Privilege Permit) ของบริษัทสยามเเม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช


967761

กิจกรรมการทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมรอบที่ 2/2564 จังหวัดพัทลุง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ร่วมกับ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่ ฟาร์มโคนมกลุ่มท่าแค ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม
โดยมีเกษตรกรได้รับการบริการจำนวน 12 ราย จำนวนโคนมและโคเนื้อที่ได้รับการฉีดวัคซีนกว่า 320 ตัว
รายงานโดย :หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต8 กรมปศุสัตว์

119656
ติดตามงานโครงการแพะพระราชทานและโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ปศุสัตว์เขต 8 น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท มอบหมายให้ นายธรรมนาถ ชัยฤทธิ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และคณะ
ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ตรวจติดตามการเลี้ยงแพะแบล็คเบงกอลของกองพันทหารราบที่ 4 กรมที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์
และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ตรัง โดยได้ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ปัญหางบประมาณการเลี้ยงดูแพะของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ตรังไม่เพียงพอเนื่องจากมีจำนวนแพะเพิ่มขึ้น
และตรวจติดตามให้คำแนะนำการเก็บข้อมูลการผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 3 ราย อ.กันตัง(น้ำผึ้ง) อ.วังวิเศษ(สบู่สมุนไพร) อ.เมือง(เครื่องแกง) จ.ตรัง

91277

ประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมแผนการดำเนินงาน โครงการศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)ร่วมกับ กรมปศุสัตว์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมแผนการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง
เพื่อสนับสนุนพันธุ์สัตว์(พันธุ์ไก่ไข่)พระราชทานแก่โรงเรียน และเกษตรกร พร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการประสานงานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบริเวณพื้นที่ดำเนินการ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง
โดยมีนายศุภรัตน์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เนื้อหาอื่นๆ...