849402

เยี่ยมฟาร์มโคนมและให้คำแนะนำเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการ ”เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่นปี 2563”วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง ร่วมกับ
สำนักงานปศุสัตว์เขต8 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม เข้าเยี่ยมฟาร์มโคนม ปรัชญาแดรี่ฟาร์ม ของนายปรัชญา หมื่นรักษ์
เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ซึ่งสานต่อการทำฟาร์มโคนมจากรุ่นพ่อแม่ ในการเข้าร่วมโครงการ”เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่นปี 2563 (Young Dairy Farmer)” ภายใต้หัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพการทำฟาร์มโคนมด้วยเทคโนโลยีและความคิดที่สร้างสรรค์”
เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดพัทลุงและพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ในการคัดเลือกระดับประเทศต่อไป

รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข8 กรมปศุสัตว์

841313
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม”วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)​พัทลุง ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) สหกรณ์โคนมพัทลุงจำกัด และ สำนักกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ (CSR) เครือเบทาโกรจำกัด ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม” โดยมีวิทยากรจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) สาธิตวิธีการแกะและประกอบ อุปกรณ์เครื่องรีดนมการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ ตลอดจนการดูแลอุปกรณ์เบื้องต้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำนมที่ดียิ่งขึ้น กิจกรรมนี้มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า 50 ราย
รายงานโดย :หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8

838035
กิจกรรมการฝึกอบรม “การสร้างความมั่นคงด้านพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง”วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์HHUพัทลุง ร่วมกับ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง, สำนักงานปศุสัตว์เขต8 ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ,สหกรณ์โคนมพัทลุงจำกัด ,สำนักกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ (CSR) เครือเบทาโกรจำกัด ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรม“การสร้างความมั่นคงด้านพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง” มีหัวข้อการบรรยาย อาทิ ธุรกิจการค้าเสบียงอาหารสัตว์ในประเทศไทย,การปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
และเทคโนโลยีการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ โดยวิทยากรจาก สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง หน่วย HHU พัทลุง
และกลุ่มเกษตรรักบ้านเกิดจังหวัดพัทลุง มาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร และแจกท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไป กิจกรรมนี้มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า 70 ราย
รายงานโดย :หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต8

839777

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม”
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)​พัทลุง ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.), สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง,
สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด, สำนักกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ (CSR) เครือเบทาโกรจำกัด ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม”
โดยมีวิทยากรจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) มาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์โคนมพัทลุงจำกัด และสาธิตวิธีการแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนมเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรสามารถสังเกตและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองได้ กิจกรรมนี้มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า 50 ราย
รายงานโดย :หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต8

831018
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 1/2564
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ,สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ,
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี และ สำนักกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ (CSR) เครือบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
ลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรกลุ่มลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม และโคเนื้อบริเวณรอบฟาร์ม โดยมีจำนวนสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนกว่า 169 ตัว จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการ 8 ฟาร์ม รายงานโดย :หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต8 กรมปศุสัตว์

เนื้อหาอื่นๆ...