4388130

วันที่ 13 ก.ย 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรได้เข้าตรวจต่ออายุ GMP กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค  จังหวัดชุมพร  ตรวจพบว่ายังมีข้อบกพร่องบางส่วน 
ได้แจ้งกับกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโคให้ดำเนินการแก้ไขตามที่ได้แจ้ง  และจะตรวจต่ออายุแก้ไขข้อบกพร่องรอบต่อไป  ภายในเดือนตุลาคม  2564