1048561

วันที่ 16 กันยายน  2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงาได้ตรวจติดตาม GMP โรงฆ่าสัตว์ปีกศรีโรจน์ จังหวัดพังงา  ตรวจพบว่าไม่มีข้อบกพร่อง