767080

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในการประชุมแนวทางและมาตรการควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกรเพื่อให้การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการประชุมเพื่อทบทวน ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกรและการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก การเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ (Active/Laboratory Surveillance)รวมทั้งความพร้อมและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ในการควบคุมป้องกันโรคระบาดที่สำคัญในสุกร จาก อ.น.สพ.ดร.พรชลิต อัศวชีพ คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคใต้ตอนบน ,ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ,กลุ่มด่านกักกันสัตว์ 8 - 9 และผู้แทนสมาคมการค้า ผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ได้มีอภิปราย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป.