125401

ทดสอบระดับภูมิคุ้มกันโรค ปศุสัตว์ชุมพรช่วยชาวโคนม
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 หน่วย HHU ชุมพร สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งทดสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในฟาร์มของเกษตรกร อ.ปะทิว จำนวน 2 ราย และร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร จำกัด โดยมีหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพรเป็นผู้ให้คำแนะนำ เพื่อให้สมาชิกที่ยังเลี้ยงโคนมที่เหลืออยู่จำนวน 4 รายได้สามารถดำเนินกิจการเลี้ยงโคนมได้ตามปกติต่อไป