รายงานข้อมูลเชิงสถิติการขออนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์ การขอต่อใบอนุญาต และดำเนินการ สถาพยาบาลสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565 )

สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

ลำดับที่ รายการ จำนวน(ราย) หมายเหตุ
1 การขอต่อใบอนุญาตสถานพยาบาลสัตว์ 20
2 การขออนุญาตตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ 12
3 การขอยกเลิกการสถานพยาบาลสัตว์ 2
4 เปลี่ยนผู้ขอตั้งสถานพยาบาลสัตว์ 0 เปลี่ยนผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ 5 ราย