ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการหรือการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ประจำเดือน ตลาคม 2563

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการหรือการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการหรือการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการหรือการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ประจำเดือน มกราคม 2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการหรือการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการหรือการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ประจำเดือน มีนาคม 2564