-ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ)

-รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

-การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง