ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (จำนวน 1 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2566 การซื้อจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 
ราคากลางวัสดุเวชภัณฑ์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ