ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 2 กลุ่ม จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2565 การซื้อจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 2 กลุ่ม จำนวน 13 รายการ

ใบแสดรายละเอียดการพิจารณาราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ