ที่อยู่หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 63/1 ตำลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
หมายเลขโทรศีพท์ : 077-282320
หมายเลขโทรสาร: 077-272117
ที่อยู่ไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนที่ตั้งหน่วยงาน plan6301