589959
วันที่24 ธันวาคม  2561ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8. ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดอบรมหลักสูตร "
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะเนื้อ " จำนวน 35 ราย  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช