341991

ควบคุมและป้องกันรักษาโรคลัมปี สกิน โคเนื้อ-โคนม ชุมพร
14 กรกฎาคม 2564 หน่วย HHU ชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยหงษ์เจริญ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในฟาร์มโคนม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 2 ราย จำนวนโคนม 140 ตัว และยังได้ทำวัคซีนให้โคเนื้ออีก 60 ตัว ของชาวบ้านในพื้นที่ ม.8 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จำนวน 6 ราย โดยได้แนะนำให้มีการจัดการควบคุมแมลงพาหะนำโรคเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่ต่อไป
ในการนี้จำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของ อ.ท่าแซะ นั้นกำลังใกล้เสร็จสิ้นตามแผนที่ได้กำหนดไว้ แต่ยังมีโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอีกจำนวนมาก ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงได้เน้นย้ำในเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการควบคุมแมลงและความรู้ความเข้าใจให้ชาวบ้านเข้มงวดไม่เคลื่อนย้ายโคมาจากพื้นที่อื่นเพื่อลดปัญหาการนำเชื้อเข้ามาเพิ่มในระหว่างที่รอวัคซีนรอบใหม่ เพื่อควบคุมโรคให้สงบลงโดยเร็ว
รายงานโดย ; หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข.8