ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ