ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
ประกาศ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ