ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล