ประกาศสำนักงานปศุุสัตว์เขต 8 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล