ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล
โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)
1. หลักฐานการวางแผน
2. หลักฐานการดำเนินการ
3. หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
4. หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์