36118

“ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่รับโค ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) จังหวัดนครศรีธรรมราช”
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) ในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการติดตามฯ
ได้มีการซักถามถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ รวมทั้งแนวทางการแก้ไข แก่เกษตรกรด้วย