308632

วันที่ 10 มกราคม 2565 ชุดเฉพาะกิจเฝ้าระวังสารเร่งเนื้อแดง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะสุกรขุน ด้วยรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) และชุดทดสอบภาคสนาม(Test Kit) เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนทั้งสิ้น 6 ฟาร์ม  30 ตัวอย่าง ให้ผลเป็น บวก 1 ฟาร์ม 5 ตัวอย่าง(salbutamol) ทั้งนี้ได้ทำบันทึกถ้อยคำ และบันทึกอายัดสุกรขุนจำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ เข้าร่วมภารกิจ  และให้ข้อมูลคำแนะนำเรื่องฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดงแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนด้วย