1286825

กิจกรรมการปฏิบัติงานควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคนม จังหวัดพัทลุง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง ร่วมกับสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุง ลงพื้นที่ ฟาร์มโคนมกลุ่มลำปำ(ท่าน้ำตีน) ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อเก็บตัวอย่างสัตว์ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน จำนวน 2 ตัว ของเกษตรกร 2 ราย และได้บริการฉีดพ่นยากำจัดแมลงภายในฟาร์ม โดยฉีดพ่นบริเวณโรงเรือนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างเพื่อเป็นการกำจัดแมลงดูดเลือด และแมลงพาหะ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกษตรกรในการเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญในขณะนี้ โดยมีเกษตรกรได้รับบริการ จำนวน 4 ราย
รายงานโดย :หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต8 กรมปศุสัตว์