192249

“รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามการขอขึ้นทะเบียนระบบการเลี้ยงกระบือปลัก ทะเลน้อย เป็นมรดกทางการเกษตรโลก"
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ
เพื่อตรวจติดตามโครงการขอขึ้นทะเบียนระบบการเลี้ยงกระบือปลัก ทะเลน้อย เป็นมรดกทางการเกษตรโลก ณ มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย และตรวจเยี่ยมการเลี้ยงกระบือปลักของเกษตรกร
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย ตำบลพนางตุงและตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง