S 46751913

ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
วันที่ 11 พ.ย. 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดย ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามทะเบียนสัตว์ รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของเกษตรกร ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่ ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง