1273458

กิจกรรมการทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 1/2565 จังหวัดพัทลุง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ร่วมกับสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ลงพื้นที่ศูนย์สาธิตการเลี้ยงโคนมฯ สหกรณ์โคนมพัทลุงจำกัด และฟาร์มของนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร ในพื้นที่ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม และโคเนื้อบริเวณรอบฟาร์ม ได้รับการฉีดวัคซีนกว่า 312 ตัว พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกษตรกรในการเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญในขณะนี้
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 กรมปศุสัตว์