S 42696725

เมื่อวันที่ 19-20 กค 64 ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการแปลงใหญ่ยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด และโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอเหนือคลองและอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่