1150378

กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินในโคนม จังหวัดพัทลุง
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนครินทร์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี และ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ลงพื้นที่ ฟาร์มโคนมในตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ ฟาร์มสาธิตฯสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด และฟาร์มในพื้นที่ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคนม รวมถึงการให้ความรู้เกษตรกรในการดูแล ป้องกันโรค และเฝ้าระวังโรคลัมปี สกินซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญในขณะนี้ รวมถึงการควบคุมและการกำจัดแมลงพาหะในฟาร์ม
โดยมีจำนวนโคนมและโคพื้นเมืองรอบฟาร์มที่ได้รับการฉีดวัคซีน รวม 420 ตัว จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการ 5 ราย
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข.8 กรมปศุสัตว์