300571

รับมือ ลัมปี้ สกิน ฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD รอบ 2 และเฝ้าระวังโรคตามแผนประจำปี 2564
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 หน่วย HHU ชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอปะทิว ฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD รอบ 2/64 และเก็บตัวอย่างเลือด ซีรั่ม เฝ้าระวังโรคตามแผนและกิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดชุมพร จำนวน 42 ตัว ให้กับผู้เลี้ยงโคนม 2 ราย ของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค อ.ปะทิว ในช่วงบ่ายได้ร่วมกับเทศบาลตำบลชุมโค และปศุสัตว์อำเภอปะทิว ฉีดพ่นยากำจัดแมลงพาหะนำโรคลัมปี สกิน บริเวณฟาร์มเลี้ยงโคนมของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโคจำนวน 7 ราย เพื่อตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และแนะนำให้เจ้าของฟาร์ม จัดโปรแกรมกำจัดแมลงทุกๆ อาทิตย์ในช่วงการระบาดของโรคนี้ในพื้นที่อำเภอปะทิว ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิวให้ความร่วมมือในการประสานงานและเทศบาลตำบลชุมโคให้ความอนุเคราะห์เครื่องพ่นยาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคนม ให้กับสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ตำบลชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร