new1

การติดตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์แท้เพื่อจำหน่ายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ได้ติดตามเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์แท้เพื่อจำหน่ายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ซึ่งได้รับมอบไก่ไข่โรดไทยพันธุ์แท้ของกรมปศุสัตว์ จากศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 6 ราย รายละ 35 ตัว ( เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 30 ตัว ) รวม 210 ตัว ปัจจุบันคงเหลือ 204 ตัว (เพศเมีย 180 ตัว) โดยเน้นการเลี้ยงแบบปล่อยลานให้กินวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นร่วมกับอาหารสำเร็จรูป ปัจจุบันมีแม่ไก่ให้ผลผลิตไข่แล้วคิดเป็นร้อยละ 38.8 ของแม่ไก่ทั้งหมด ซึ่งสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงจากการขายไข่ไก่สด ,ขายไข่ไก่มีเชื้อ เพื่อไปฟักผลิตสายพันธุ์และผลิตลูกไก่ไข่เพื่อเป็นไก่สาวต่อไป.