721031
วันที่28ธันวาคม 2563  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ตรวจติดตามแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 35/1 ม.1 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง ผลปรากฏว่าได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว