132309

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day และ นำทีม Kick Off กิจกรรม 5 ส
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ภายใต้แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส กรมปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อย รักความสะอาดและฝึกให้เป็นนิสัยในระยะยาว
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 4.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร