ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน (อ่านรายละเอียด)

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2560 (อ่านรายละเอียด) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ่านรายละเอียด)