จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ