ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)แบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตวฺ์

1. ขออนุญาติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562