ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุขัขบ้าสำหรับสัตว์)