ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 13 รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ 13 รายการ