110625640001ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลโดยวิธีสัมภาษณ์
ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลโดยวิธีสัมภาษณ์ ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8    ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

(รายละเอียด)